Naslovnica Statut

Statut

S T A T U T

UDRUŽENJA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA „HRM“

I Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom i njegovim odredbama utvrđuje se način organizovanja i rada Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“.

Statut Udruženja sadrži:

1) naziv i sjedište udruženja:
2) ciljeve i djelatnost udruženja;
3) zastupanje i predstavljanje udruženja;
4) organe udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva skupštinu;
5) oblik i sadržaj pečata udruženja;
6) oblik i sadržaj znaka ako udruženje odluči da ima znak;
7) sticanje i raspolaganje imovinom;
8) način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
9) postupak za donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata udruženja;
10) uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova udruženja;
11) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruženja;
12) pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada udruženja.

Statutom se mogu urediti i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnost udruženja.

Član 2.

Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“je nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa pozitivnim propisima, čija je djelatnost usmjerena na promociju, razvoj i unapređenje upravljanja ljudskim resursima. Konstituiranje organa i tijela Udruženja zasniva se na načelima Ustava, Zakona, drugih propisa i ovog Statuta.

Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ može svoje djelovanje proširiti i na drugoj teritoriji i područjima, ako se za to ukaže potreba, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 3.

Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ je neprofitna pravna osoba i registrovano je u Federalnom ministarstvu pravde u Sarajevu.

II NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 4.

Službeni naziv: Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“

Skraćeni naziv: HRM Udruženje.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe br. 7, a područje djelovanja je na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

III CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA „HRM“

Član 5.

Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“osnovano je s ciljem promocije, razvoja i unapređenja upravljanja ljudskim resursima, njegove prepoznatljivosti u Bosni i Hercegovini, unaprijeđenja HRM struke, međusobnog povezivanja i edukacije članova Udruženja, te povezivanja i saradnje članova Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“i drugih zainteresiranih lica i Udruženja.

HRM je pojam koji označava “upravljanje ljudskim resursima” i/ili “upravljanje ljudskim potencijalima” pod čime se podrazumijeva strateški i koherentan pristup u upravljanju ljudima koji svojim individualnim i timskim radom doprinose ostvarenju ciljeva organizacije u kojoj su zaposleni.

Član 6.

Osnovne djelatnosti Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“su:

 • Razmjena stručnih znanja i informacija između članova Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“, kao i članova Udruženja i drugih zainteresiranih strana;
 • Povezivanje članova Udruženja i organizacije zajedničkih sastanaka, seminara, predavanja radi stručnog usavršavanja i sl. sa drugim organizacijama;
 • Istraživanje i praćenje razvoja u oblasti upravljanja ljudskim resursima, kroz organiziranje i učešće u različitim projektima vezanim za upravljanje ljudskim resursima;
 • Informiranje javnosti o radu i aktivnostima Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“, te o svim informacijama bitnim za struku;
 • Razvijanje programa domaće i međunarodne suradnje, te uključivanje u rad srodnih domaćih i inostranih udruženja s ciljem unapređenja rada Udruženja i njegovih osnovnih djelatnosti;
 • Izdavanje knjiga i časopisa iz područja registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom;
 • Briga o poštivanju načela profesionalne etike u oblasti upravljanja ljudskim resursima;
 • Uticaj na zakonodavne organe u cilju podsticanja pozitivne prakse u oblasti HRM-a.

IV ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA „HRM“

Član 7.

Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“u  pravnom prometu sa trećim licima istupa u svoje ime i za svoj račun. Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“zastupa i predstavlja Predsjednik Udruženja.

Član 8.

Rad Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“je javan.

Javnost rada Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ostvaruje se na slijedeći način:

 • pravovremenim izvještavanjem članstva o radu Udruženja i svim značajnim događajima za Udruženje,
 • pisanim izvještajima (u materijalnom i elektronskom obliku), na posebnim skupovima i sastancima ili na drugi prikladan način,
 • javnim saopćenjima putem štampanih i drugih medija.

V ORGANIZACIJA I ORGANI UDRUŽENJA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA „HRM“

Član 9.

Organi Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Upravni odbor
 4. Komisija za etička pitanja

Članovi Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ izabrani u organe Udruženja mogu imati pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troškova zbog sudjelovanja u radu organa Udruženje, ukoliko je to opravdano i moguće u smislu da se ne ugrozi finansijska stabilnost Udruženja. Odluku o naknadi za rad u organima Udruženje i naknadi troškova donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 10.

SKUPŠTINA

Skupština Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“, (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ upravljanja u Udruženju, a sačinjavaju je svi članovi Udruženja sa jednakim pravom glasa.

Skupština može biti:

 • redovna,
 • izborna,
 • vanredna.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Skupštine, koji se bira na period od 2 (dvije) godine, s mogućnošću reizbora.

Predsjednika Skupštine bira i razrješava Skupšina nadpolovičnom većinom prisutnih članova.

Zapisnik sa sjednica Skupštine vodi Sekretar Udruženja ili drugo lice koje privremeno ovlasti Predsjednik Skupštine.

Predsjednik Skupštine Udruženja vrši sljedeće aktivnosti:

– saziva sjednice Skupštine;

– predlaže dnevni red sjednice;

– predsjedava sjednicama Skupštine;

– koordinira rad Skupštine;

-potpisuje akte donesene na Skupštini;

– predlaže izmjene akata iz nadležnosti Skupštine;

– provodi odluke, zaključke i druge akte Skupštine;

– po potrebi predlaže organiziranje radnih tijela Skupštine;

– vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Redovna Skupština se održava jednom godišnje.

Izborna Skupština se održava svake 2 (dvije) godine, radi izbora organa Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“.

Vanredna Skupština održava se po potrebi na zahtjev Upravnog odbora ili na zahtjev najmanje 20% članova Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stava ovoga člana, Skupštinu će sazvati predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice), pismenim pozivom članovima Skupštine.

Član 11.

Statut Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“, njegove izmjene i dopune i druge odluke koje imaju statutarni karakter smatraju se usvojenim ako za njih glasa dvotrećinska većina prisutnih članova Skupštine.

Ostale odluke koje nisu obuhvaćene prethodnim stavom ovog člana smatraju se usvojenim ako za njih glasa dvotrećinska većina prisutnih članova Skupštine.

Sve materijale za sjednicu Skupštine priprema Upravni odbor Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“.

Član 12.

Skupština odlučuje o:

 • Usvajanju, izmjenama i dopunama Statuta i drugih akata određenih Statutom;
 • Izboru i razrješenju organa Udruženja;
 • Izvještajima o radu organa Udruženja;
 • Programu rada za određeni period;
 • Učlanjenju Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“u saveze i druge vidove saradnje sa organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;
 • Svim poslovima koji su u nadležnosti Skupštine, a prema odredbama ovog Statuta i zakonskim propisima;
 • Prestanku rada Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“;
 • Svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

Član 13.

PREDSJEDNIK

Predsjednika Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ bira Skupština nadpolovičnom većinom prisutnih članova. Mandat Predsjednika traje 2 (dvije) godine, uz mogućnost obnove mandata. Mandat Predsjednika moguće je obavljati najviše 4 (četiri) godine.

Predsjednik Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“:

–          Zastupaju i predstavljaju Udruženje u pravnom prometu;

–          Kreira i vodi poslovnu politiku Udruženja;

–          Odgovoran je za zakonitost rada Udruženja;

–          Stara se o izvršavanju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine;

–          Nastupa u ime Udruženja u odnosu sa trećim licima;

–          Koordinira rad organa i tijela Skupštine, donosi odluke o pitanjima iz rada Udruženja, osim onih koje su u nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;

–          Podnosi izvještaj o radu Skupštini Udruženja;

Predsjednik Udruženja je odgovoran Skupštini Udruženja i može biti razriješen u skladu sa ovim Statutom i prije isteka mandata na koji je imenovan i to:

–          Na sopstveni zahtjev;

–          Ako pravilno i zakonito ne obavlja funkciju na koju je imenovan i svojim radom šteti ugledu Udruženja;

–          U drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Prijedlog za razrješenje Predsjednika Udruženja mogu podnijeti najmanje 1/3 članova Skupštine i Upravni odbor.

Opoziv Predsjednika Udruženja usvaja Skupština natpolovičnom većinom većinom prisutnih članova.

Član 14.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“je kolektivni izvršni organ Skupštine.

Upravni odbor čini 9 (devet) članova koje bira i razrješava Skupština tajnim glasanjem. U Upravni odbor ulazi 9 kandidata sa najvećim brojem glasova prisutnih članova Skupštine .

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici, tajnim glasanjem, nadpolovičnom većinom, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine.

Predsjednik Upravnog odbora rukovodi radom Upravnog odbora u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora. Zamjenik predsjednika mijenja predsjednika Upravnog odbora kada je onemogućen da izvršava svoje obaveze.

Član 15.

Upravni  odbor svoj rad reguliše Poslovnikom o radu.

Upravni odbor može donositi odluke ako je na sjednici prisutna nadpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni  odbor odluke donosi natpolovičnom većinom članova Upravnog odbora  koji su prisutni.

Upravni odbor može odlučivati sve dok članstvo u Upravnom odboru ne napuste 4 (četiri) člana uz smanjenje kvoruma nakon svakog napuštanja. Ako članstvo u Upravnom odboru napuste 4 člana tada se saziva vanredna izborna Skupština Udruženja za upravljanje ljudskim resursima (HRM).

Ukoliko neki član Upravnog odbora ne prisustvuje na tri sjednice uzastopno potrebno je da dostavi pismeno izjašnjenje o daljem učešću u radu Upravnog odbora.

Mandat Upravnog odbora traje 2 (dvije) godine.

Član 16.

Upravni odbor obavlja slijedeće poslove:

 1. Priprema sjednice Skupštine;
 2. Priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 3. Provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
 4. Upravlja imovinom Udruženja;
 5. Podnosi godišnji ili periodični izvještaj o svome radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 6. Organizira administrativno-finansijske poslove;
 7. Pomaže u organizovanju rada Interesnih klubova;
 8. Organizira i koordinira poslove u vezi sa održavanjem stručnih skupova Udruženja;
 9. Obezbjeđuje redovno informisanje članova Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“;
 10. Donosi godišnji program rada, finansijski plan i brine se o njegovom dosljednom izvršavanju, namjenskoj upotrebi sredstava u skladu sa programom rada Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ i Interesnih klubova;
 11. Formira komisije za realizaciju pojedinih programskih ciljeva i zadataka;
 12. Donosi odluke i vrši poslove u vezi sa prijemom i isključenjem članova Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“;
 13. Obavlja poslove koordinacije  rada  Skupštine, Komisija i Interesnih klubova;
 14. Razmatra prijedloge Komisija i Interesnih klubova;
 15. Obavlja sve poslove određene ovim Statutom i drugim normativnim aktima Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ kao i zakonima;
 16. Brine se o zakonitosti rada lica koje vode administrativno-finansijske poslove Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“;
 17. Vrši druge poslove određene Statutom.

Član 17.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati i prije isteka vremena na koji su izabrani, odnosno imenovani:

–          Podnošenjem ostavke;

–          Istupanjem iz članstva;

–          Ako neopravdano ne prisustvuju na više od tri sjednice u toku kalendarske godine;

–          Smrću i gubitkom poslovne sposobnosti;

–          Opozivom od strane nadležnog organa.

Član 18.

KOMISIJA ZA ETIČKA PITANJA

Komisiju za etička pitanja čine: predsjednik komisije i 4 (četiri) člana, a zadatak joj je da vrši nadzor nad primjenom Etičkog kodeksa Udruženja koji usvaja Skupština, rješava pitanja tumačenja odredbi Etičkog kodeksa, te rješava pitanja kršenja odredbi Etičkog kodeksa od strane članova Udruženja. Komisiju za etička pitanja bira  i razrješava Skupština.

Mandat Komisije za etička pitanja traje 2 (dvije) godine ukoliko Skupština ne odredi drugačije.

Komisija za etička pitanja svoj rad i nadležnosti reguliše Poslovnikom o radu koji mora biti usaglasen sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora i Etičkim kodeksom Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ i odobren od strane Skupštine.

Komisija za etička pitanja podnosi godišnji ili periodični izvještaj o svome radu Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Član 19.

Na funkcije Predsjednika Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“, predsjednika Upravnog odbora i predsjednika Komisije za etička pitanja ne može se birati ista osoba.

Na funkcije iz prethodnog stava ovog člana nije moguće birati iste osobe na period duži od četiri (4) godine.

Član 20.

Pored Komisije za etička pitanja, Upravni odbor može da imenuje i druge stalne ili povremene komisije.

Područje i način rada svake komisije određuje se posebnom odlukom.

Izvještaj o radu imenovana komisija podnosi Upravnom odboru prema zahtjevu, a obavezno prije održavanja Skupštine Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“.

Član 21.

INTERESNI KLUBOVI

Interesni klubovi su akcioni oblik interesnog okupljanja članova Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“određene specijalnosti. Odluku o formiranju i nazivu Interesnog kluba donosi Upravni odbor na zahtjev članova Udruženja. Da bi se formirao interesni klub isti mora imati najmanje 5 zainteresiranih članova Udruženja. Radom Interesnog kluba rukovodi predstavnik interesnog kluba kojeg biraju članovi interesnog kluba nadpolovičnom većinom glasova na prvom zajedničkom sastanku interesnog kluba na period od dvije (2) godine.

Predstavnik Interesnog kluba izvještaj podnosi Upravnom odboru Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“najmanje jednom godišnje. Izvještaj se treba dostaviti najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine Udruženja.

Interesni klub svoju djelatnost organizuje prema Poslovniku i programu rada Interesnog kluba.

Poslovnik i program rada treba usvojiti Upravni odbor Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“.

VI PEČAT

Član 22.

Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ ima svoj  pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 23 mm. Na pečatu je latinični natpis: “Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“, Sarajevo ispisanim uz rub pečata i dijelom naziva HRM Udruženje u sredini.

Upotreba pečata reguliše se posebnim uputstvom koje donosi Skupština.

VII STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 23.

Imovinu Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ čine sljedeća materijalna sredstva:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Član24.

Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ stiče sredstva od članarina, priloga, poklona, donacija, projektnih fondova i drugih izvora u skladu sa Zakonom. Visinu članarine određuje Skupština posebnom odlukom za svaku godinu.

Svi prihodi se uplaćuju na račun Udruženja, a za potrebe određenih aktivnosti mogu se otvoriti posebni računi. Naredbodavac za posebne račune je osoba koju ovlasti Upravni odbor.

Član 25.

Finansiranje se vrši iz budžeta Udruženja koji se usvaja jednom godišnje. Nalogodavac za materijalno-finansijske poslove Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ je Predsjednik Upravnog odbora prema odlukama Upravnog odbora.

Nalogodavac za materijalno-finansijske poslove dužan je obezbjediti predhodnu pismenu saglasnost Upravnog odbora u poslovima kojima se opterećuje Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ u iznosu preko 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka) jednokratno.

Član 26.

Upravni odbor donosi programske aktivnosti koje se finansiraju namjenskim sredstvima, a za njihovu realizaciju ravnopravno konkurišu Interesni klubovi Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“.

Član 27.

Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ dodjeljuje nagrade i odličja.

Postupak i način dodjele nagrade i odličja uređuje se općim aktom koji donosi Skupština.

VIII NAČIN IZVJEŠTAVANJA

Član 28.

Rad svih organa Udruženja je javan. O stavovima, zaključcima i poslovnim odlukama članstvo se redovno informira putem biltena i cirkularnih obavijesti koje svaki član dobiva na ličnu adresu.

Član 29.

Svaki član ima pravo da, na svoj usmeni ili pismeni upit u pogledu bilo kojeg pitanja iz rada organa Udruženja, primi odgovor u traženoj formi u najkraćem mogućem roku. Sva pitanja informiranja uredit će se u skladu sa Poslovnikom o radu kojeg usvaja Skupština.

IX POSTUPAK ZA DONOŠENJE, IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 30.

Skupština je nadležna za donošenje Statuta, izmjeneiI dopune Statuta i drugih općih akata određenih Statutom, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova.

U slučaju da na sjednici na kojoj su predložene izmjene i dopune Statuta ne prisustvuje propisan broj članova, osobe ovlaštene ovim Statutom mogu zakazati vanrednu sjednicu Skupštine sa prijedlogom izmjena i dopuna Statuta.

Na vanrednoj sjednici, iz predhodnog stava, izmjene i dopune Statuta se usvajaju dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Upravni odbor i 1/3 članova Udruženja.

Član 31.

Udruženje može pored Statuta imati i druge opće akte.

Organi Udruženje donose opće akte Udruženja: pravilnike, poslovnike i odluke koje moraju biti u saglasnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

X ČLANOVI UDRUŽENJA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA „HRM“, NJIHOVA PRAVA I DUŽNOSTI

Član 32.

Članstvo u Udruženju za upravljanje ljudskim resursima „HRM“zasniva se dobrovoljnim pristupom.

Član Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ može postati državljanin Bosne i Hercegovine i strani  državljanin koji ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.

Članom Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ mogu postati svi koji djeluju ili su djelovali na polju HRM-a.

Član 33.

Odluku o prijemu u članstvo Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ donosi Upravni odbor.

Članom Udruženja postaje se odlukom Upravnog odbora, te upisom u registar članova koji vodi Predsjednik Udruženja.

Prijem u Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ vrši se na osnovu popune pristupnice sa osnovnim podacima kojom novi član prihvaća svoja prava i obaveze kao člana Udruženja, čiji izgled i sadržaj će se posebno regulirati internim aktima Udruženja.

Član 34.

Prava članova Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ obuhvataju:

a)      Učestvovanje u radu Udruženja i u svim organizacionim strukturama i organima Udruženja;

b)      Da bira i bude biran u sve organe Udruženja u skladu sa ovim Statutom;

c)      Mogućnost učestvovanja u radu Interesnih klubova;

d)      Prisustvovanje sjednicama Skupštine Udruženja;

e)      Predlaganje, diskutovanje i razmatranje pitanja koja su od interesa za Udruženje;

f)       Po vlastitoj inicijativi i opredjeljenosti, tražiti od organa i interesnih klubova potrebne informacije o svim aktivnostima Udruženja;

g)      Redovno informiranje o radu svih organa Udruženja;

h)      Upoznavanje sa materijalnim i finansijskim stanjem, planom i načinom trošenja sredstava Udruženja;

i)        Učešće u sprovođenju svih odredaba ovog Statuta i odluka organa Udruženja.

Član 35.

Obaveze članova Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ su:

a)      Rad na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja;

b)      Odgovorno izvršavanje povjerenih zadataka, a u skladu sa principima timskog rada i odlučivanja;

c)      Redovno plaćanje članarine;

d)      Izvršavanje obaveza u skladu sa ovim Statutom, te obaveza koje su utvrđene pravilima organizacionih struktura Udruženja;

e)      Čuvanje i podizanje ugleda HRM Udruženja i struke.

Član 36.

Članstvo u Udruženju za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ prestaje istupanjem, brisanjem iz evidencije i isključenjem.

Član može istupiti iz Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ dobrovoljno.

Odluku o brisanju iz članstva donosi Upravni odbor u slučaju kada član Udruženja zanemaruje obaveze utvrđene ovim Statutom i drugim internim aktima Udruženja.

Član se isključuje iz Udruženja u slučaju teže povrede Statuta ili Etičkog kodeksa, a na prijedlog Komisije za etička pitanja. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor u prvom stepenu, a Skupština u drugom stepenu.

Težom povredom Statuta smatra se:

 • Neplaćanje članarine duže od 30 dana od dana prijema pismenog poziva za plaćanje;
 • Nemarno izvršavanje preuzetih obaveza, zbog čega je nastupila materijalna ili nematerijalna šteta za Udruženje;
 • Svako postupanje koje je protivno odredbama Statuta i drugih internih akata Udruženja;
 • Narušavanje ugleda Udruženja u bilo kom obliku.

Odluka o brisanju sa evidencije ili o isključenju saopštava se članu pismenim putem uz obrazloženje.

Konačnu odluku u slučaju žalbe člana na brisanje iz evidencije ili isključenja donosi Skupština.

XI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIIM RESURSIMA „HRM“

Član 37.

Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ se može udruživati u saveze ili pripojiti, razdvojiti ili transformisati samo u drugo udruženje ili fondaciju u skladu sa Zakonom.

Odluku iz predhodnog stava donosi Skupština, ako za takvu odluku glasa dvotrećinska većina članova Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“.

Član 38.

Udruženje za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine ili po sili Zakona.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati 1/3 članova udruženja, u slučaju:

–          Ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena za održavanje Skupštine utvrđenog ovim Statutom, a Skupština nije održana;

–          Da se broj članova smanji ispod broja tri;

Odluku o dobrovoljnom prestanku rada donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.

Istovremeno Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, s tim što je predhodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorene obaveze.

O preraspodjeli preostale imovine odlučuje Skupština Udruženja.

XII  ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Statut i Poslovnici o radu svih organa Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“ i Interesnih klubova moraju biti usaglašeni sa ovim Statutom u roku od 6 (šest) mjeseci od stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 40.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

Član 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruženja za upravljanje ljudskim resursima „HRM“.

Predsjedavajući Skupštine Udruženja:

U Sarajevu, 12.06.2014. godine